وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویان ارشد

نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته

احساني  فایل
بازاريابي صنعتي و خدمات احساني  فایل
بازاريابي بين الملل و صادرات احساني  فایل
اجرا و کنترل استراتژي احساني  فایل
تحليل آماري امير حسين نوبيل   فایل
فرايند هاي تصادفي در مالي امير حسين نوبيل   فایل
تحقيق در عمليات امير حسين نوبيل   فایل
تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري بابالويان  فایل
مهندسي مالي و مديريت ريسک بابالويان  فایل
مدل سازي مالي بابالويان  فایل
مهندسي مالي پيشرفته بابالويان  فایل
کلاس ساعت 14-15/30 برمکي  فایل
حسابداري مالي برمکي  فایل
روش تحقيق برمکي  فایل
مديريت مالي برمکي  فایل
روش تحقيق پيشرفته برمکي  فایل
حسابداري مياني پروانه مديرکيا  فایل
حسابداري مالي پروانه مديرکيا  فایل
سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري پروانه مديرکيا  فایل
موارد خاص در حسابداري پروانه مديرکيا  فایل
تئوري حسابداري 1 حسن همتي

فصل 1 فایل

فصل 1 فایل

تئوري حسابداري حسن همتي

فصل 1فایل

فصل 1 فایل

بررسي موارد خاص در حسابداري حسن همتي  فایل
حسابداري مديريت حسن همتي فصل 1 فایل
تئوري هاي سازمان و مديريت با رويکرد اسلامي دکتر خليفه سلطاني  فایل
استراتژي هاي بازرگاني بين الملل دکتر خليفه سلطاني  فایل
مديريت تفکر و تحول استراتژيک دکتر خليفه سلطاني  فایل
اقتصاد سنجي دکتر خليفه سلطاني  فایل
بازارها و نهاد هاي مالي دکتر سهيلا مهدوي  فایل
حسابداري مديريت دکتريوسفوند  فایل
مديريت و ارزيابي عملکرد - ابزارها و سيستم ها دکتريوسفوند  فایل
حسابداري پيشرفته بخش عمومي دکتريوسفوند  فایل
استانداردهاي حسابداري بين المللي دکتريوسفوند  فایل
تئوري هاي سازمان و مديريت با رويکرد اسلامي ردايي  فایل
مديريت ارتباطات مشتري و عملکرد ارزيابي ردايي  فایل
مديريت زنجيره تأمين بين المللي و واردات ردايي  فایل
طرح ريزي کسب و کار ردايي  فایل
تئوري هاي حسابداري سياوش محمودي  فایل
مديريت مالي پيشرفته سياوش محمودي  فایل
مديريت مالي سياوش محمودي  فایل
حسابرسي داخلي علي همتي  فایل
حسابرسي عمومي علي همتي  فایل
حسابداري و حسابرسي دولتي علي همتي  فایل
مديريت رفتار مصرف کننده قاسمي  فایل
مديريت استراتژيک بازاريابي قاسمي  فایل
روش تحقيق قاسمي  فایل
روش تحقيق پيشرفته قاسمي  فایل
حسابرسي فناوري اطلاعات محمد محمدي  فایل
کاربرد قوانين و مقرارات مالي ، بانکي و بازرگاني در حسابرسي محمد محمدي  فایل
بررسي مسائل جاري در حسابداري مديريت محمد محمدي  فایل
حسابرسي (2) محمد محمدي  فایل
مديريت سرمايه گذاري پيشرفته مرجان فخار  فایل
حسابداري مديريت پيشرفته با رويکرد استراتژيک مرجان فخار  فایل
چارچوب مفاهيم گزارشگري مالي مرجان فخار  فایل
بودجه پيشرفته در بخش عمومي مرجان فخار

 توضیحات

فایل

اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهاي تجاري مهري طبيب زاده   فایل
اصول مذاکرات و قراردادهاي بازرگاني بين المللي مهري طبيب زاده   فایل
مديريت استراتژيک در شرکت هاي مادر و هلدينگ مهري طبيب زاده   فایل

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.