وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قوانين و ائين نامه ها

مفادي ازآيين نامه آموزشي دوره کارشناسي پيوسته و کارشناسي ناپيوسته

 

 • دوره کارشناسي پيوسته : دوره تحصيلي است که پس از دوره متوسط آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن 130 تا 140 واحد درسي و طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرک کارشناسي نائل مي شود.
 • دوره کارشناسي ناپيوسته : دوره تحصيلي است که پس از دوره کارداني آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن تعداد 68 الي 72  واحد درسي و طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرک کارشناسي ناپيوسته نائل مي گردد.
 • دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مي تواند حداقل 14 و حداکثر 20 واحد درسي انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابستاني 6 واحد است .
 • تبصره 1: اگرمعدل دانشجويي در يک نيمسال حداقل 17 باشد ، در نيمسال تحصيلي بعد  پس از تاييد آموزش ميتواند حداکثر تا 24 واحد درسي اخذ تمايد.
 • در شرايط خاص ، حذف کليه دروس يک نيمسال تحصيلي با درخواست کتبي دانشجو و تاييد شوراي اموزشي موسسه تا قبل از شروع امتحانات امکان پذير است.
 • حداکثر مدت مجاز تحصيل در دوره کارشناسي ناپيوسته 5/2 سال و در دوره کارشناسي پيوسته 5 ( پنج ) سال است.
 • اگر دانشجو در درسي بيش از       جلسات کلاس و يا در جلسه امتحان پايان نيمسال غيبت داشته باشد، آن درس حذف مي شود.
 • نمره پس از قطعي شدن ، غير قابل تغيير است.
 • دانشجويي که در يک يا چند درس نمره قبولي کسب نکند ، چنانچه در نيمسال هاي بعدي دروس فوق را با حداقل نمره 14 بگذراند ، نمره مردودي  از کارنامه دانشجو حذف مي شود و در معدل نيمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد.
 • چنانچه معدل هر نيمسال تحصيلي دانشجو کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي شود. دانشجوي مشروطي ، در نيمسال بعد ( جز در آخرين نيمسال تحصيلي ) حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارد.
 • دانشجو ميتواند در دوره کارشناسي ناپيوسته يک نيمسال و در دوره کارشناسي پيوسته دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.
 • تبصره: موسسه مي تواند با رعايت سقف مدت مجاز تحصيل  دانشجو ، نسبت به صدور مرخصي تحصيلي وي تصميم بگيرد.
 • عدم ثبت نام دانشجو در موعد مقرر که توسط موسسه اعلام ميشود در هر نيمسال تحصيلي ( بدون کسب اجازه از موسسه ) انصراف از تحصيل محسوب مي شود.
 • دروسي که دانشجو در رشته يا گرايش قبلي گذرانده است ، در گروه آموزشي رشته جديد  بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود که به تشخيص گروه اموزشي ، با دروس رشته يا گرايش جديد ، اشتراک محتوايي ( طبق برنامه درسي مصوب ) داشته باشدو نمره هريک از آن دروس کمتر از 12 نباشد. دراين صورت ، دروس پذيرفته شده و  با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقي مي ماند.
 • حداکثر نيمسال هاي مشروطي مجاز در دوره کارشناسي ناپيوسته دو نيمسال و در دوره کارشناسي پيوسته 3 نيمسال اعم از متوالي يا متنواب است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.