آخرین اخبار

دانشجوياني که... ادامه

کلیه متقاضبان جذب هیات علمی در دانشگاه پرندک می توانند از تاریخ 1395/06/13 لغایت 1395/06/... ادامه

دانشجوياني که دروس معرفي به استاد دارند، به سامانه آموزشي خود مراجعه... ادامه