آخرین اخبار

کليه کلاس هاي دروس دکتر پرتوي از مورخ 94/01/22 تشکيل مي گردد.... ادامه

برنامه ريزي و کنترل و توليدي موجودي ها( استاد عبداله زاده )... ادامه

قابل توجه دانشجوياني كه با دكتر پرتوي كلاس دارند .با توجه به ساعت اعلام شده در تاييديه انتخاب واحد از روز... ادامه

شروع تمامي کلاس هاي دکتر پرتوي از روز دوشنبه 93/12/11 مي باشد.

ادامه