آخرین اخبار

کلاس هاي روز چهارشنبه و پنج شنبه 17 و 18 آذر ماه تشکيل... ادامه

ضمن تبريک قبـولي  به پذيرفته شـدگان... ادامه

دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه پرندک مي توانند، در مراسم فارغ التحصيلي که در سالن همايش هاي  بين... ادامه