اسامي دانشجويان ممتاز هر ترم

نفرات اول نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94

 


نفرات اول تا سوم نیم سال دوم 95-94 کارشناسی ناپیوسته ( معدل اول )


 

 

 

 

رشته حسابداری


 

 

 

 

 

ورودی 932


ردیف


نام و نام خانوادگی


معدل


 

 

 

رشته مدیریت بازرگانی


ورودی941


1


ولی اله قهرمانی


17.46


 

 


ردیف


نام و نام خانوادئگی 


معدل


ورودی942


2


زهرا امان اللهی


18.33


 

ورودی 932


1


کاظم ملکی


19.82


ورودی 942


3


علیرضا موذن قلعه جوقی


18.13


 

ورودی 932


2


الهام نوروز پور قلعه جوقی


18.44


ورودی 943


4


مرضیه زرمهری


18.13


 

ورودی 932


3


زید حکیم زاده


18.33


ورودی 944


5


فرزانه ساعت ساز 


17.73


 

ورودی 941


4


سامان مقدم باباییان هردشت


17.44


 

 

 

 

 

 

ورودی 941


5


هادی میرزاده


17.19


 

 

رشته مدیریت صنعتی


 

ورودی 941


6


معصومه علیزاده داراندیش


17.11


 


ردیف


نام و نام خانوادئگی 


معدل


 

 

 

 

 

ورودی 941


1


مجید باقرلو


18.18


 

 

 

 

 

ورودی 941


2


شهروز شیخ خان


18.63


 

 

 

رشته مدیریت بیمه


 

 

 

 

 

 

 


ردیف


نام و نام خانوادئگی 


معدل


 

 

 

 

 

 

ورودی 941


1


سعید جعفرزاده


18.53


 

 

 

 

 

 

ورودی 941


2


شیرین فرحزادیان


17.93


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نفرات اول تا سوم نیم سال دوم 95-94 کارشناسی پیوسته ( گرایش حسابداری )


 

 

 


 

 

 


 

 

رشته حسابداری


 

 

 

رشته حسابداری مالیاتی

 


ورودی 921


ردیف


نام و نام خانوادگی


معدل


 

 


ردیف


نام و نام خانوادگی


معدل

 


ورودی 921


1


دلارام خورشیدی


18.83


 

ورودی 941


1


لیلا رسولی دراباد


18.67

 


ورودی 921


2


فرنوش توکلی


17.75


 

ورودی 941


2


مریم خیرگو


18.77

 


ورودی 931


3


شادی پرهنر


17.21


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 931


4


فرشاد حمزه ترکمانی


19.57


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 931


5


نگار شاکرمی


19.36


 

 

 

رشته حسابداری دولتی

 


ورودی 941و942


6


دانیال جهانی نیا


18.94


 

ورودی 941


ردیف


نام و نام خانوادگی


معدل

 


ورودی 941و942


7


فاطمه حاجی زاده کندری


18.79


 

ورودی 941


1


فاطمه علیزاده داودی


19.35

 


ورودی 941و942


8


نیلوفر سعادتمند مومنی


18.67


 

ورودی 941


2


زهرا محمدیان


19.25

 


ورودی 941و942


9


حدیثه رضایی


17.86


 

ورودی 941


3


علي رضا حيدري


17.75

 


 

 

 
   

 


 

 

 

 

 


 

 

رشته حسابرسی


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 921


ردیف


نام و نام خانوادئگی 


معدل


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 921


1


زینب اشرفیان


19.38


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 921


2


شهلا صمدزاده چچکلو


18.89


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 931و932


3


زینب احمدی


18.19


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 931و932


4


مریم عطائی حور


19.38


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 941و942


5


زینب السادات ملیحی


19.14


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 941و942


6


سید امیر عقیل زاده تکیه

19.05

 
 

 

 

 

 

 

 


ورودی 941و942


7


هانیه رمضانی سراجاری

18.68

 
 

 

 

 

 

 

 


ورودی 941و942


8


محمدرضا روانبخش

18.22

 
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 


نفرات اول تا سوم نیم سال دوم 95-94 کارشناسی پیوسته ( گرایش مدیریت )


 

 

 


 

 

 


 

 

رشته مدیریت مالی


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 921


ردیف


نام و نام خانوادگی


معدل


 

 

 

رشته مدیریت بازرگانی

 


ورودی 921


1


مژگان عسگری


19.16


 

ورودی 931


ردیف


نام و نام خانوادئگی 


معدل

 


ورودی 921


2


فاطمه قنادی


19.1


 

ورودی 931


1


مسعود اسمعیلی مقدم


19.43

 


ورودی 931


3


فاطمه میرزاخانی


19.05


 

ورودی 931


2


عاطفه علی دوست مطلق کسمائی


19.06

 


ورودی 931


4


سیده حانیه سیافی شریفی


19.72


 

ورودی 941و942


3


مهشید برگ نیل


18.72

 


ورودی 931


5


دنیا سرلک


19.71


 

ورودی 941و942


4


ام البنین عباسکوهی


18.7

 


ورودی 941


6


مهدیه تقوی


19.47


 

ورودی 941و942


5


زهره رضوانی تبار


18.58

 


ورودی 941


7


پریسا اقامحمدی


18.94


 

ورودی 941و942


6


زهرا رحیمی


17.85

 


ورودی 941


8


مریم پورمحمدی شهربابکی


18.66


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 941


9


مژگان عسکرزاده کریق


18.32


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 


 

 

رشته مدیریت صنعتی


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 921


ردیف


نام و نام خانوادئگی 


معدل


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 921


1


رضوانه شجاع


19.1


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 921


2


سحر جمشیدی 


18.32


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 931


3


زهرا مینایی باران


18.25


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 941و942


4


سارا متقی پور


17.75


 

 

 

 

 

 

 


ورودی 941و942


5


ربابه سلوکی شکرپسی

17.5

 
 

 

 

 

 

 

 


ورودی 941و942


6


فاطمه عاشوری

17.33

 
 

 

 

 

 

 

 


نفرات اول تا سوم نیم سال دوم 95-94 کارشناسی ناپیوسته


 

 

 

 

 

 

رشته حسابداری


 

 

 

 

 

 

ورودی 932


ردیف


نام و نام خانوادگی


معدل


 

 

 

رشته مدیریت بازرگانی


ورودی941


1


ولی اله قهرمانی


17.46


 

 


ردیف


نام و نام خانوادئگی 


معدل


ورودی942


2


زهرا امان اللهی


18.33


 

ورودی 932


1


کاظم ملکی


19.82


ورودی 942


3


علیرضا موذن قلعه جوقی


18.13


 

ورودی 932


2


الهام نوروز پور قلعه جوقی


18.44


ورودی 943


4


مرضیه زرمهری


18.13


 

ورودی 932


3


زید حکیم زاده


18.33


ورودی 944


5


فرزانه ساعت ساز 


17.73


 

ورودی 941


4


سامان مقدم باباییان هردشت


17.44


 

 

 

 

 

 

ورودی 941


5


هادی میرزاده


17.19


 

 

رشته مدیریت صنعتی


 

ورودی 941


6


معصومه علیزاده داراندیش


17.11


 


ردیف


نام و نام خانوادئگی 


معدل


 

 

 

 

 

 

ورودی 941


1


مجید باقرلو


18.18


 

 

 

 

 

 

ورودی 941


2


شهروز شیخ خان


18.63


 

 

 

رشته مدیریت بیمه


 

 

 

 

 

 

 


ردیف


نام و نام خانوادئگی 


معدل


 

 

 

 

 

 

ورودی 941


1


سعید جعفرزاده


18.53


 

 

 

 

 

 

ورودی 941


2


شیرین فرحزادیان


17.93


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفرات اول 60 درصد تخفيف  در شهريه ( 30 درصد شهريه ثابت ، 30 درصد شهريه متغير)

نفرات دوم 40 درصد تخفيف  در شهريه ( 20 درصد شهريه ثابت ، 20 درصد شهريه متغير )

نفرات سوم 20 درصد تخفيف در شهريه ( 10درصد شهريه ثابت ، 10درصد شهريه متغير )

 

تخفيف شهريه اعمال گرديد .