برگزاري مراسم اهداي جوايز به تيم برتر مسابقات ورزشي روز چهارشنبه 19ارديبهشت

 

 

 

 

 

 

برگزاري مراسم  اهداي جوايز به تيم برتر  مسابقات ورزشي موسسه آموزش عالي پرندک روز چهارشنبه ، 19ارديبهشت ماه،  ساعت 13  سالن اجتماعات