صدور تاييديه تحصيلي

براي صدور تاييديه تحصيلي بايد نامه ارگان  درخواست کننده تاييديه و به همراه يک فيش واريزي به مبلغ دويست هزار ريال به شماره حساب 1443092990   بانک تجارت  دانشگاه اراک  با شماره شناسه 111111111155  واريز نماييد و به اداره آموزش تحويل نماييد