وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

صدور گواهي موقت

           

روي مدرک لازم بر اساس مقطع کليک نماييد.

مدارک لازم جهت صدور گواهی موقت کارشناسی

 

مدارک لازم جهت صدور گواهی موقت کارشناسی ارشد

 

 

دانلود فرم فارغ التحصيلي 

 

شنبه فقط روز     از ساعت 16-10  براي دريافت گواهي موقت به دفتر موسسه مراجعه نمايند.( در غير اين صورت با اداره آموزش هماهنگ گردد.)

فقط گواهي موقت به دانشجو تحويل داده مي شود

براي دريافت ليست روي مقطع خود کليک نماييد

کارشناسي پيوسته و ناپيوسته (پرداخت مبلغ 2.500.000 ريال بابت امور فارغ التحصيلي به شماره حساب 13006802436 بانک مسکن بنام علي اکبر عرب مازار) فيش را براي دريافت همراه داشته باشيد.

 

 براي دريافت روز هاي شنبه مراجعه شود

 

 

 

  

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.