استعلام از ايران داک

سامانه استعلام پیشینه پژوهش در پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه ورساله های تحصیلات تکمیلی کشور به آدرس http://thesis.Irandoc.ac.ir راه اندازی گردیده است در این سامانه دانشجویان جهت استعلام موضوع پیشنهاده خود مراجعه کرده و پس از ورود ،ثبت نام وواریز وجه مورد نظر نسبت به اعلام موضوع خود اقدام نموده و از طریق همین سامانه فرایند کار خود را پیگیری  می کنند و در نهایت جواب استعلام به آدرس پست الکترونیک دانشگاه و دانشجو ارسال خواهد شد .  
 مقتضی است دانشجویان پس از دریافت  پاسخ استعلام از ایران داک جواب را مجدد به آدرس  ذیل ارسال نمایید.
parandak.uni@gmail.com