اخرين زمان حذف و اضافه

اخرين زمان حذف و اضافه چهارشنبه 93/12/13  مي باشد . که تمام دانشجويان روز چهارشنبه با مراجعه به آموزش حذف و اضافه خود را انجام دهند.