فرم الکترونيکي اعلام دروس دانشجويان که فقط برايشان 8 واحد باقي مانده است

من این فرم را تکمیل و با آگاهي از تعداد کل واحد ها در رشته و مقطع خودم ،کليه مسئوليت ناشي از عدم صحت دروس را بعهده مي گيرم

متعهد مي گردم بعد از اعلام تمامي نمرات نيمسال  دوم سال تحصيلي 96-95 فرم را تکميل و حداکثر براي فارغ التحصيل شدن  8 واحد باقي مانده است.