وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

فرم الکترونيکی اعلام دروس دانشجويان که فقط برايشان دو درس باقی مانده است

من این فرم را تکمیل و با آگاهی از تعداد کل واحد ها در رشته و مقطع خودم ،کليه مسئوليت ناشی از عدم صحت دروس را بعهده می گيرم

متعهد می گردم بعد از اعلام تمامی نمرات نيمسال  دوم سال تحصيلی 98-97فرم را تکميل و حداکثر برای فارغ التحصيل شدن  8 واحد باقی مانده است.

نام کامل دروس و تعداد واحد
more items

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.