وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

توجه

دانشجوياني که شماره دانشجويي آنها درليست ذيل اعلام شده است روز پنج شنبه 93/02/18 حتما به آداره آموزش (  خانم احدي ) مراجعه نمايند.
911311026
921122008
911122028
912121003
921311009
921111115
921311031
911311012

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.