وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان قدیم

آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان قدیم

مقطع

رشته

ورودی

روز

تاریخ

ساعت

کارشناسی ارشد

+

کارشناسی

گروه حسابداری

همه ورودی ها

سه شنبه

4 مهر

11 الی 24

(حسابداری + حسابرسی + حسابداری مدیریت + حسابداری بخش عمومی)

                                                                                                                   

مقطع

رشته

ورودی های

روز

تاریخ

ساعت

 

کارشناسی ارشد

+

کارشناسی

گروه مالی و مدیریت

همه ورودی ها

چهارشنبه

5 مهر

11 الی 24

 

(مدیریت بازرگانی با کلیه گرایش ها + مالی مهندسی مالی مالی بیمه + مالی بانکداری + مدیریت مالی)

 

 

عدم انتخاب واحد دانشجو در موعد مقرر، به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

ساعت انتخاب واحد  از 11 صبح  تا 24 همان روز مي باشد.

در صورت به حد نصاب نرسيدن، کلاس تشکيل نخواهد شد.

شروع کلاسها از 15  مهر 1402

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.