وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

دکتر شهریار انصاری

 

دکتر شهریار انصاری - پرندک

دکتر شهریار انصاری

مرتبه علمی : استاد یار

مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی  دانشگاه تهران

گروه آموزشی : مدیریت

 

سوابق علمی و پژوهشی و کنفرانس ها :

 

شامل چاپ کتاب، مقاله علمی پژوهشی، مقاله ISI ، مقاله ژور نالی و
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای خارجی و داخلی:
1- Core banking system implementation , LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66666, Saarbrücken, Germany,6168 ( چاپ کتاب با
موضوع پیاده سازی سیستم بانکداری متمرکز ).
-6 به دنبال یک کلیک )پیاده سازی بانکداری متمرکز (، انتشارات سنجش و دانش، 6931 .) چاپ کتاب با موضوع پیاده
سازی سیستم بانکداری متمرکز (.
1- Islamic banking and its role in customer loyalty and Satisfaction in Malaysia, LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG Heinrich-Böcking-Str. 6-8,
66666, Saarbrücken, Germany,6162 ( چاپ کتاب با موضوع بانکداری اسلامی ).
4- SALES PROMOTION IN THE AUTOMAKER COMPANIES OF IRAN AND INDIA , A COMPARATIVE STUDY, LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66666, Saarbrücken, Germany,6166 ( چاپ کتاب با زاریابی )
3- "Effect of five key factors on the implementation of core banking system (Case study: Bank of Industry and Mine) ", International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM), DOI: 19511313/ijsrm/v2i7.em1951911 ( )چاپ مقاله علمی –پژوهش
2- “ The effect of sales promotion on consumer interest to purchase in IKCO Automaker company “ , Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Volume I, Issue 4, June 1911. )چاپ مقاله علمی –پژوهشی(
7-Effect Of Sales Promotion On Consumer Behavior Based on Culture, African Journal of Business Management Vol. 6(6), pp. 38-616،66 January, 6166 )ISI چاپ مقاله )
1-Effect of sales promotion as a tool on customer attention to purchase: A case study of automaker company, African Journal of Business Management Vol. 6(2), pp. 6111-6164،8
February, 6166, (ISI چاپ مقاله )
0- “Use of AIDA Model To Evaluation of Sales Promotion In Tata Motor Automaker Company “ , International Conference on Business Process Management to be held in Venice,Italy by WASET ,November, )ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی(. 1911
19- “APPLYING TOTAL QUALITY MANAGEMENT TECHNIQUES TO SALES PROMOTION (TQSPM )”, 4th International Conference Quality Reliability and Infocom Technology , University Of Delhi , December, 1990. )ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی(
11- “THE EFFECT OF SALES PROMOTION FORCE ON NEW PRODUCT SELLING PERFORMANCE “,6th International Conference on Emerging Operations Paradigm , Karunya University , Coimbatore, INDIA, August , 1990 . )ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی(
11- “Effect Of Sales Promotion On Consumer Behavior Based on Culture“ ,6th International Conference on Organization Development , INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY , Ghaziabad, New Delhi , April, 1911. )ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی(
11- “Effect Of Higher Education Globalization On Entrepreneurship “ , Journal of DSM Business Review v Vol. 6, No. 6 (December, 1919). )چاپ مقاله علمی –پژوهشی(
14- “SOLID WASTE MANAGEMENT IN ISFAHAN , IRAN” 6th International Conference on Emerging Operations Paradigm , Karunya University , Coimbatore, India , August , 1990 .
)ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی(
13- “ AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE ON ENVIROMENTAL & WATER RESOURCES “ , Participate in the conference,New Delhi,India December ,1992 .
)شرکت در کنفرانس بین المللی (
12- “Effect Of Higher Education Globalization On Entrepreneurship “ ,66th International Seminar on GLOBALIZATION OF HIGHER EDUCATION , Dehli School of Professional studies and Research , New Delhi , January, 1911. )ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی(
-17 "عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی "، گرامیداشت هفته پژوهش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان ، دی
ماه ، 1110 . )ارائه مقاله در کنفرانس ملی(
دومین کنفرانس بین المللی شش سیگما، ، "SSSS 11 ،"ارائه الگوی تلفیقی شش سیگما و برنامه ریزی استراتژیک
مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی ، تهران ، دی ماه 1112 . )ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی(
10 ،"ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک " ،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک ، مرکز مطالعات
بهره وری و منابع انسانی ، تهران ، آذر ماه 1112 . )ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی(
-19 ،"ضرورت ایجاد انکوباتور ها و نقش آن در توسعه اشتغالزایی " ،اولین همایش راهکارهای اشتغال فارغ التحصیلا ن
دانشگاهی "،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، اسفند ماه 1113 . )ارائه مقاله در کنفرانس ملی(
-66 " دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی " ، تهران ، آبان ماه 11121
)مشارکت در کنفرانس بین المللی (
. -11 ،"اولین همایش سراسری حسابداری و مدیریت "،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان ، کاشان ، شهریور ماه 1113
-19 ،"بررسی تولید سالامبور در شهرستان اردستان به عنوان یک مزیت نسبی جهت پیشبرد صادرات غیر نفتی کشور
"، همایش منطقه ای اردستان توانمندیهای توسعه و رشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان ، آذرماه 1111 . )ارائه
مقاله در کنفرانس منطقه ای(
-14 ،"بررسی منابع و محدودیتهای توسعه وضعیت استقرار صنایع در منطقه اردستان "، همایش منطقه ای اردستان
توانمندیهای توسعه و رشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان ، آذرماه 1111 . )ارائه مقاله در کنفرانس منطقه ای(
-13 "دیدگاههای مدیریت صنعتی و بازاریابی در ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی منطقه اردستان "،
همایش منطقه ای اردستان توانمندیهای توسعه و رشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان ، آذرماه 1111 . )ارائه مقاله
در کنفرانس منطقه ای(
*عضو هیئت داوری و ارزیابی ژورنالها:
11-“Corporate Governance, Strategy and value creation processes in small- or medium-sized family firms : empirical evidence regarding Italian firms”, AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, AJBM-66-661,1911.
14-“Demonstrational Analysis on Consumers' Consciousness of Cruise Culture”, AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, AJBM-64.11.64-1266,1914.
13-“ A STUDY OF IMPULSE BUYING BEHAVIOR AND FACTORSINFLUENCING IT WITH REFERENCE TO ELECTRONIC PRODUCTS IN RETAIL STORES OF CHITTOOR DISRTICT, ANDHRA PRADESH, INDIA”, AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, AJBM-91.66.62-1389,1913.
12-“Customer Relationship Marketing and Customer Value Creation in Mobile Service Providers”, HERALD JOURNAL MARKETING AND BUSINESS MANAGEMENT, HJMBM-66-116,1911.
17-“The Tunisian Central Bank bailout post revolution in banks: it's time to review his bailout policy”, JOURNAL OF ECONOMICS AND INTERNATIONAL FINANCE, JEIF-
63.66.66-1416,1911.
11-“Understanding Decision Making of Consumers through Advertising Strategy and Integrated Marketing”, British Journal of Economics, Management & Trade, Ms_BJEMT_69486,1913.

 

 

سوابق تدریس :

 

دروس سیستم اطلاعاتی حسابداری ، روش تحقیق ، روش شناسی پژوهش ها ، اخلاق و احکام کسب و کار ، بازاریابی بین الملل و صادرات ، بازار یابی صنعتی و خدمات و کارآفرینی در بستر سیستم های اطلاعاتی

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.