وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد نیمسال دوم 99-98

آخرین مهلت  انتخاب واحد  دانشجویان

کارشناسی و کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 99-98

 

مقطــع

روز

تاريخ

رشتـــه

ساعت

 

کارشناسي ارشد

ورودی ما قبل از 98

سه شنبه

 

چهارشنبه       

98/11/08

و

98/11/09

 

ارشد کلیه رشته ها

11-24

 

11-24

 

 

مقطــع

روز

تاريخ

رشتـــه

ساعت

کارشناسي ارشد

ورودی مهر 98

 

یک شـنبه

 

98/11/13

رشته حسابداری (ارشد)

رشته حسابرسی(ارشد)

 

 

11-24

           

مقطــع

روز

تاريخ

رشتـــه

ساعت

 

کارشناسي ارشد

ورودی مهر 98

 

 

دوشـنبه

 

98/11/14

 

رشته حسابداری مدیریت (ارشد)

حسابداری  بخش عمومی(ارشد)

 

 

 

11-24

           

 

 

مقطــع

روز

تاريخ

رشتـــه

ساعت

 

کارشناسي ارشد

ورودی مهر 98

 

 

سه  شـنبه

 

 

98/11/15

رشته مدیریت بازرگانی –بین الملل ( ارشد )

رشته مدیریت بازرگانی –استراتژیک ( ارشد )

رشته مدیریت بازرگانی –بازاریابی ( ارشد )

رشته مدیریت بازرگانی –کار افرین  ( ارشد )

 

 

11-24

           

 

مقطــع

روز

تاريخ

رشتـــه

ساعت

کارشناسي ارشد

ورودی مهر 98

 

چهار  شـنبه

 

98/11/16

رشته مالی بیمه  ( ارشد )

رشته مالي- مهندسي مالي و مديريت ريسک

 

 

 

11-24

           

 

 

 

 

 

مقطــع

روز

تاريخ

رشتـــه

ساعت

کارشناسي پیوسته

شنبه

98/11/19

رشته حسابداري  ( کارشناسي)

11-24

 

کارشناسي پیوسته

 

یک شـنبه

 

98/11/20

رشته مدیریت مالی ( کارشناسي)

رشته مديريت بازرگانی  ( کارشناسي)

رشته مدیریت صنعتی ( کارشناسي)

 

11-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم انتخاب واحد دانشجو در موعد مقرر، به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

ساعت انتخاب واحد   از 11 صبح  تا 24 همان روز مي باشد.

در صورت به حد نصاب نرسيدن ، کلاس  تشکيل نخواهد شد .

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.