وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

حذف استاد به دلیل غیبت بیش از حد مجاز (به روز رسانی شده)

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.