وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

دانشجویان ارشد

 

 

مدت تحصیل دانشجویان ارشد 2 سال است.

حداکثر یک ترم اضافه طبق نظر کمیسیون موارد خاص مؤسسه

می توانند ادامه دهند.

(یعنی حداکثر 2/5 سال)

پس از آن دانشجو مجاز به ادامه تحصیل نمی باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.