وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

(ورودی های قدیم) انتخاب واحد کارشناسی ارشد

(ورودی های قدیم) انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد، روز سه شنبه 10 مهر ماه باز است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.