وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

صدور گواهي موقت

           

روي مدرک لازم بر اساس مقطع کليک نماييد.

دانلود فرم فارغ التحصيلي

اطلاعيه جديد بروزرسانی 98/04/15

اسامي دانشجوياني که در ليست ذيل مي باشد. مي توانند شنبه فقط روز     از ساعت 16-10  براي دريافت گواهي موقت به دفتر موسسه مراجعه نمايند.( در غير اين صورت با اداره آموزش هماهنگ گردد.)

فقط گواهي موقت به دانشجو تحويل داده مي شود

براي دريافت ليست روي مقطع خود کليک نماييد ،نکته کساني که اسمشان در ليست نمي باشد قطعاً تاييديه تحصيلي مقطع خود را به آموزش تحويل نداده اند

کارشناسي پيوسته و ناپيوسته (پرداخت مبلغ 850000 ريال بابت امور فارغ التحصيلي به شماره حساب 13006802436 بانک مسکن بنام علي اکبر عرب مازار)فيش را براي دريافت همراه داشته باشيد.

 

اسامی دانشجویان کارشناسی پیوسته بهار98  گواهی موقت 

اسامی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهار 98 گواهی موقت

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد بهار 98 گواهی موقت

                 

     ليست کارشناسي پيوسته و نا پيوسته

ليست کارشناسي ارشد

 براي دريافت روز هاي شنبه مراجعه شود

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.