وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

خبری از انجمن حسابداری: ادامه فعالیت شعبه انجمن حسابداری ایران در استانبول

 

ادامه فعالیت شعبه انجمن حسابداری ایران در استانبول

 

ایجاد اعتماد، پایه و اساس شکل گیری رابطه اعضای محترم با فعالیت های شعبه انجمن حسابداری ایران در ترکیه است.

مهمترین اقدام شعبه انجمن حسابداری ایران در ترکیه، پاسخ به نیازها، مشکلات و اهداف اعضای خود می باشد.

در سال گذشته، 47 نفر از اعضای محترم انجمن ، درخواست خود را به انجمن ارسال کردند و با اقدامات انجمن، درخواست و نیاز آنها به ثمر رسید.

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.