وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

آخرین مهلت انتخاب واحد

آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان قدیم

مقطع

رشته

ورودی

روز

تاریخ

ساعت

کارشناسی ارشد

گروه حسابداری

همه ورودی ها

سه شنبه

24 بهمن

11 الی 24

(حسابداری + حسابرسی + حسابداری مدیریت + حسابداری بخش عمومی)

                                                                                                                   

مقطع

رشته

ورودی های

روز

تاریخ

ساعت

کارشناسی ارشد

گروه مالی و مدیریت

همه ورودی ها

چهارشنبه

25 بهمن

11 الی 24

(مدیریت بازرگانی با کلیه گرایش ها + مالی مهندسی مالی مالی بیمه + مالی بانکداری + مدیریت مالی)

مقطع

رشته

ورودی های

روز

تاریخ

ساعت

کارشناسی

همه رشته ها

همه ورودی ها

چهارشنبه

25 بهمن

11 الی 24

 

 

عدم انتخاب واحد دانشجو در موعد مقرر، به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

ساعت انتخاب واحد  از 11 صبح  تا 24 همان روز مي باشد.

در صورت به حد نصاب نرسيدن، کلاس تشکيل نخواهد شد.

شروع کلاسها از 28 بهمن 1402

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.