وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اصلاحیه کلاس دکتر پرتوی

 

قابل توجه دانشجویانی که با دکتر پرتوی کلاس دارند، طبق جدول زیر جهت تعیین پروژه و ارائه، مراجعه نمایند:

 

شنبه 13 اسفند

کارشناسی ها

ساعت 15-13

یکشنبه 14 اسفند

ارشد خانمها

ساعت 14.30-13

رشته مالی با کلیه گرایش ها

رشته مدیریت بازرگانی با کلیه گرایش ها

رشته حسابداری بخش عمومی

ارشد خانم ها

ساعت 16-14.30

رشته حسابداری

رشته حسابرسی

رشته حسابداری مدیریت

دوشنبه 15 اسفند

ارشد آقایان

ساعت 14.30-13

رشته مالی با کلیه گرایش ها

رشته مدیریت بازرگانی با کلیه گرایش ها

ارشد آقایان

ساعت 16-14.30

رشته حسابداری

رشته حسابداری مدیریت

سه شنبه 16 اسفند

ارشد ورودی 99

ساعت 14.30-13

ارشد آقایان

ساعت 16-14.30

رشته حسابرسی

رشته حسابداری بخش عمومی

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.