وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تکمیل ظرفیت استادان راهنما

ظرفیت استادان راهنمای زیر تکمیل است:

دکتر برمکی

دکتر یوسفوند

دکتر فراهانی

دکتر هدی همتی

دکتر دارابی

دکتر قاسمی

دکتر محمدی

دکتر اسکندری

دکتر رجبی

دکتر لشگری

دکتر مهدوی

دکتر محسنی

دکتر حیدرپور

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.