وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تحویل پروژه دکتر پرتوی سمینار 1 و 2

دانشجویان کارشناسی ارشد که درس سمینار 1 و 2 دارند جهت تحویل پروژه دکتر پرتوی طبق جدول زیر حاضر شوند:

 

روز

ساعت

کلیه خانمها

چهارشنبه 23 بهمن

17.30

کلیه آقایان

چهارشنبه 23 بهمن

18.30

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.