وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که با دکتر پرتوی کلاس دارند

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که با دکتر پرتوی کلاس دارند:

دانشجویان طبق جدول زیر حاضر باشند:

روز

تاریخ

جنسیت

مقطع

رشته

ساعت

دوشنبه

9 آبان 1401

خانمها

ارشد

کلیه رشته ها

15 الی 17

 

 

روز

تاریخ

جنسیت

مقطع

رشته

ساعت

سه شنبه

10 آبان 1401

آقایان

ارشد

گروه حسابداری

گروه مالی

14 الی 16

سه شنبه

10 آبان 1401

آقایان

ارشد

گروه مدیریت بازرگانی

16 الی 18

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.