وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 1400

 

 

رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 1400

 

کارشناسی:

 1. حسابداری
 2. مدیریت مالی
 3. مدیریت بازرگانی
 4. مدیریت صنعتی

 

کارشناسی ارشد:

 1. حسابداری
 2. حسابرسی
 3. حسابداری مدیریت
 4. حسابداری بخش عمومی
 5. مالی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
 6. مالی بیمه
 7. مالی بانکداری
 8. مدیریت مالی
 9. مدیریت بازرگانی بازاریابی
 10. مدیریت بازرگانی بازرگانی بین المللی
 11. مدیریت بازرگانی استراتژیک
 12. مدیریت بازرگانی کارآفرینی
 13. علوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.