وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

رشته های جدید کارشناسی ارشد

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی پرندک

 

رشته های جدید کارشناسی ارشد در دفترچه اصلاحی سازمان سنجش

 

مدیریت مالی                                                   (اصلاحیه دفترچه سازمان سنجش) کدرشته 26541

علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)      (اصلاحیه دفترچه سازمان سنجش) کدرشته 26540

+

رشته های کارشناسی ارشد در دفترچه اولیه سازمان سنجش

 

 • حسابداری                                            کدرشته 14634                                                            
 • حسابرسی                                             کدرشته 14744
 • حسابداری مدیریت                                کدرشته 14784  
 • حسابداری بخش عمومی                         کدرشته 14799

 

 • مالی (مهندسی مالی و مدیریت ریسک)      کدرشته 15835                                      
 • مالی (بیمه)                                           کدرشته 15845    
 • مالی (بانکداری)                                     کدرشته 15843   

 

 • مدیریت بازرگانی (بازاریابی)                      کدرشته 15121  
 • مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک)       کدرشته 15242 
 • مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین المللی)       کدرشته 15193
 • مدیریت بازرگانی (کارآفرینی)                    کدرشته 15265     

 

جمعا 13 رشته کارشناسی ارشد

021-44815480

021-44860534

www.parandak.ac.ir

دانشگاه پرندک نزدیک ترین موسسه آموزش عالی به تهران می باشد و از سال 1389 تا کنون در

رشته های فوق الذکر برند شده است و مدرک کارشناسی ارشد توسط وزارت علوم صادر می گردد.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.