وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تعطیلی تمامی امور حضوری تا اول تیر ماه

قابل توجه دانشجویان

 تمامی امور اداری ، مالی  جهت حضور دانشجویان تا اول تیر  تعطیل می باشد و اموراداری و مالی  فقط  به صورت مجازی پیگیر و پاسخگوی دانشجویان می باشد.

بنابراین در صورت انجام امور خود به قید فوریت و ضرورت ایمیل بزنید تا درخواست به صورت پست یا تلفنی انجام شود.

ایمیل امور کارشناسی                     parandak.uni@gmail.com حتما داخل ایمیل نام و نام خانوادگی و شماره دانشجو قید شود در غیر این صورت پاسخ داده نمی شود

ایمیل امور کارشناسی ارشد            ask.master.parandak@gmail.com حتما داخل ایمیل نام و نام خانوادگی و شماره دانشجو قید شود در غیر این صورت پاسخ داده نمی شود

ایمیل مربوط به امور  فارغ التحصیلی    bagherifarshima@gmail.com 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.