وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

رشته های کارشناسی پیوسته در دانشگاه در سال 98

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی پرندک

رشته های کارشناسی پیوسته در دانشگاه در سال 98

حسابداری کد رشته 20634

مدیریت مالی کد رشته 20637

مدیریت بازرگانی کد رشته 20635

مدیریت صنعتی کد رشته 20636

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.