اطلاعیه مهم

1392/10/16   تمامي دانشجوياني که در يک تاريخ دو امتحان دارند حتما يک ساعت قبل از ساعت امتحان به محل آزمون  بيايند تا وقت کافي براي امتحان داشته باشند .