وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

کلاس دکتر پرتوی

کلاس دکتر پرتوی

در روزهای یکشنبه و دوشنبه تشکیل می شود.

دروس

ساعت

روز

خانم ها کلیه رشته ها (کارشناسی ارشد )

15-16/30

یک شنبه

آقایان کلیه رشته ها (کارشناسی ارشد )

18/30-17

 

یک شنبه

 

دروس

ساعت

روز

خانم ها کلیه رشته ها (کارشناسی )

13-14/30

دوشنبه

فقط مباحث جاری  (کارشناسی )

رشته حسابداری ، حسابرسی ،حسابداری دولتی و حسابداری مالیاتی

خانم ها و آقایان

 

15-16/30

 

 

 

دوشنبه

 

 

آقایان کلیه رشته ها (کارشناسی )

17-18/30

دوشنبه

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.