وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

زمان تحويل کارآموزي

دانشجوياني که در نيمسال دوم 97-96 درس کارآموزي را داشتند ، در تاريخ 6 مرداد از ساعت 14-16 براي تحويل فرم هاي کارآموزي مراجعه نمايند .

دقت نماييد فرم هاي کارآموزي براي رشته حسابداري : 12 برگ هفتگي ، 3 برگه ماهانه  و مابقي فرم ها + نامه اي  از سمت ارگاني که  کارآموزي را آنجا گذرانده ايد بايد در فرم ها باشد .

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.