وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تعطیلی آموزش دانشگاه در زمان امتحانات

آموزش دانشگاه از تاریخ یکشنبه 97/03/27 به علت برگزاری امتحانات تعطیل می باشد. دانشجویان جهت مراجعه هرگونه کار آموزشی از روز شنبه 97/04/16 به واحد آموزش مراجعه نمایند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.