سخنرانی دکتر گنجی (بنیانگذار گروه صنعتی رازی)

آشنایی با رهبران کارآفرین

با حضور جناب آقای دکتر محمدرضا تقی گنجی

رهبر کارآفرین و بنیانگذار گروه صنعتی رازی

 

پنجشنبه 20 اردیبشهت ماه ساعت 11:30 الی 12:30

 

در محل مؤسسه آموزش عالی پرندک