کلاس دکتر پرتوی ارشد آقایان

 

 

 

 

 

 

 

کلاس آقای دکتر پرتوی شنبه 12 اسفند قطعاً تشکیل می شود.

کارشناسی ارشد - آقایان - شنبه ساعت 17