وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اخرين مهلت تحويل کارآموزي براي دانشجويان مقطع کارشناسي ناپيوسته

دانشجوياني که درترم اول 97-96درس کارآموزي را اخذ نمودند، روز  دوشنبه 14 اسفند  از ساعت 16-14 مراجعه نموده و کاراموزي خود را تحويل دهند.
فرم هاي کارآموزي به شرح ذيل به صورت تلق و شيرازه شده اورده شود.
فرم هفتگي براي رشته حسابداري 12 برگ، براي رشته مديريت صنعني 8 برگ
فرم ماهانه براي رشته حسابداري 3 برگ ، براي رشته مديريت صنعتي 2 برگ
بقيه فرم ها با مهر امضاء شرکت
و عطف به شماره نامه صادر شده براي ارگان کارآموزي از سوي دانشگاه  ، نامه اي با مهر و امضا شرکت تهيه شود

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.