کلاس دکتر پرتوی ارشد

 

 

 

 

 

کلاس آقای دکتر پرتوی سه شنبه 8 اسفند قطعاً تشکیل می شود.

دانشجویان طبق برنامه ذیل حضور داشته باشند.

 

ارشد خانم ها رشته حسابداری ساعت 15

ارشد خانم ها رشته حسابرسی و حسابداری مدیریت ساعت 17