وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تاريخ انتخاب واحد نيمسال دوم 97-96

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ انتخاب واحد دانشجويان

ورودي هاي قبل از بهمن 96

مقطــع

روز

تاريخ

رشتـــه

کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

يک شنبه

96/11/15

رشته هاي حسابداري ، حسابرسي و حسابداري دولتي و حسابداري مالياتي ( کارشناسي )

کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

دو شنبه

96/11/16

تمامي رشته هاي مديريت ( کارشناسي )

کارشناسي ارشد قبل از بهمن 96

سه شنبه

96/11/17

رشته هاي حسابداري ، حسابرسي و حسابداري مديريت ( ارشد )

کارشناسي ارشد قبل از بهمن 96

چهارشنبه

96/11/18

تمامي رشته هاي مديريت و مالي ( ارشد )

ساعت انتخاب واحد    از 10 صبح  تا 24 همان روز مي باشد .

در صورت به حد نصاب نرسيدن دروس ، کلاس  تشکيل نخواهد شد .

 انتخاب واحد دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي بهمن 96 ( ترم اول تحصيل ) توسط دانشگاه صورت مي گيرد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.