وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

زمان حرکت سرويس در زمان امتحانات

زمان حرکت سرويس زمان امتحانات

مترو صادقيه  ( غرب تهران )

12:30
کرج 12:30
شهريار - فرمانداري  12:45
اسلام شهر 12:30

دانشجويان دو امتحاني حرکت سرويس  فقط از مترو صادقيه ساعت 11/30 مي باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.