اطلاعیه مهم

دانشجویانی که تاکنون  اقدام به پرداخت و تسویه بدهی  شهریه  این ترم خود را  ننموده اند و یا  فیش واریزی را تحویل واحد آموزش دانشگاه ننموده اند  تا پایان این هفته فرصت دارند که به واحد آموزش مراجعه نمایند . لازم بذکر است که در صورت عدم مراجعه دانشجویان از حضور  دانشجو در جلسات امتحانات  ممانعت  بعمل خواهد آمد .