وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تاريخ انتخاب واحد دانشجويان قديمي

تاريخ ثبت نام دانشجويان قديمي

ورودي هاي قبل از 96

 

مقطع

روز

تاريخ

رشته

کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

سه شنبه

96/06/21

رشته هاي حسابداري ، حسابرسي و حسابداري دولتي و حسابداري مالياتي

کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

چهار شنبه

96/06/22

تمامي رشته هاي مديريت

کارشناسي ارشد قبل از 96

سه شنبه

96/06/28

رشته هاي حسابداري ، حسابرسي و حسابداري مديريت

کارشناسي ارشد قبل از 96

چهار شنبه

96/06/29

تمامي رشته هاي مديريت و مالي

 

v   ساعت انتخاب واحد    از 10 صبح  تا 24 همان روز مي باشد .

 

v   در صورت به حد نصاب نرسيدن دروس ، کلاس  تشکيل نخواهد شد .

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.