تاريخ امتحان معرفي به استاد

دانشجويان که دروس معرفي به استاد دارند ،تا فارغ التحصيل شوند،  دقت نمايند تاريخ امتحانات دروس  به شرح ذيل است ، عدم حضور دانشجو در سر جلسه امتحان غيبت لحاظ خواهد شد.

اينجا کليک کنيد.