قابل توجه دانشجويان که درس تريت بدني 2 را در اين ترم دارند

قابل توجه دانشجوياني که تربيت بدني 2 با اساتيد آقاي کفاشي و خانم سرمديان  را دارند، امتحان اين دروس طبق زماني  بندي ساعت کلاس  و روز کلاس در مورخ 96/03/16  و 96/03/17 برگزار مي گردد.
فايل درس1 
فايل درس 2
فايل درس 4
فايل درس 5
فايل درس
دانشجويان دقت نمايند نمره امتحان عملي حتما بايد دريافت کرده باشند .