تسويه مالي

تمامي دانشجوياني که در سيستم مالي بدهي دارند تا تاريخ  96/03/25دارند، تسويه نمايند  و براي دريافت کارت ورود به جلسه امتحان  اقدام نمايند .