برگزاري اردو شهرک سينمايي غزالي براي دانشجويان دختر ورودي 92 و 93 مقطع کارشناسي پيوسته

 

برگزاري اردو  شهرک سينمايي غزالي براي دانشجويان دختر ورودي 92 و 93 مقطع کارشناسي  پيوسته 

توجه : اولويت با دانشجوياني که زودتر ثبت نام مي کنند.