فرم درخواست کارت دانشجويي پي وي سي

کليه دانشجويان براي صدور کارت دانشجويي PVC  فرم ذيل را تکميل نمايند.

در ورود اطلاعات خود دقت نماييد ، در صورت اشتباه وارد شدن اطلاعات، براي صدور کارت دانشجويي مراحل دوباره بايد انجام شود.