کارآموزي

دانشجوياني که درس کارآموزي اخذ نموده اند .بايد روز چهارشنبه  94/01/26  به آموزش مراجعه نموده و محل کارآموزي را اعلام نمايند . براي دريافت فرم هاي کاراموزي اينجا کليک نماييد. رمز فايل 88212140