زمان انتخاب واحد

براي اطلاع از زمان انتخاب واحد سريعاً به سامانه آموزشي خود مراجعه نماييد.