عدم تشکيل کلاس استاد رستگارنيا

کلاسهاي استاد رستگار نيا روز چهارشنبه 10 دي ماه برگزار نمي شود.