وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

عدم تشکيل

کلاس استاد خانم رستگارنيا مورخ 93/09/19  روز چهارشنبه تشکيل نميگردد.
و کلاس استاد اسحقي روز پنج شنبه مورخ 93/09/20 پنج شنبه تشکيل نميگردد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.