قابل توجه دانشجوياني که روزهاي پنجشنبه با دکتر پرتوي کلاس دارند

قابل توجه دانشجوياني که روزهاي پنجشنبه با دکتر پرتوي کلاس دارند:

 

  • دانشجوياني که تاريخ کنفرانس آنها 8/8 و 8/15 انتخاب شده بود، بايد همگي در تاريخ 8/22 کنفرانس بدهند.

 

  • دانشجوياني که تاريخ کنفرانس آنها 8/22 و 8/29 انتخاب شده بود، بايد همگي در تاريخ 8/29 کنفرانس بدهند.